Adatkezelési tájékoztató

Bevezetés
A kajaguru.hu portál (a továbbiakban: honlap) megtekintésével a Felhasználó és a honlap üzemeltetője,
 
Király József E.V.
Székhelye: 2764 Tápióbicske, Sági út 82.
Email címe: kajaguru@kajaguru.hu
Adószáma: 67761867-2-33
 
(a továbbiakban: Adatkezelő), távközlési eszköz útján létesített egymással kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (Internet) történik.
 
A Felhasználók a honlapon történő regisztráció és a megrendelések leadása során adhatnak meg magukról adatokat, információkat. Az Adatkezelő személyes adatnak tekinti az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezései szerint személyes adatnak nyilvánított minden adatot, továbbá mindazon a Felhasználó által megadott további információkat, melyek alkalmasak a személy elektronikus beazonosítására.
Megadott adatok köre
A honlapon történő regisztrációhoz az alábbi személyes adatok megadása szükséges:
Teljes név
Email cím
Telefonszám
Jelszó
 
A megrendelések leadásakor további adatok megadása szükséges:
Irányítószám
Település
Utca
Házszám
Emelet
Ajtó
Kapucsengő
Számlázási cím
Adatkezelés időtartama, célja
Az adatkezelő a személyes adatokat az alábbi célokból kezeli:
A Felhasználók regisztrációjának nyilvántartása.
Megrendelések teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása.
Kapcsolattartás, melynek célja a Felhasználók megfelelő tájékoztatása, az esetlegesen felmerülő technikai problémák hatékony és gyors kezelése, rendszerüzenetek küldése a honlapon lévő szolgáltatásokkal összefüggésben.
Az Adatkezelő szolgáltatásainak az ajánlása.
Hírlevelek, egyéb, esetlegesen fizetős tartalmak új megjelenéséről való tájékoztatás.
 
A Felhasználó által megadott személyes adatokat az Adatkezelő kezeli, és kizárólag a fentiekben megjelölt célokra használja fel. Az Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így elsősorban a honlapon való regisztráció érvényessége alatt kezeli, illetve amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, nem vonja vissza hozzájárulását.
 
A honlapon a számítógépek internet címei, az IP-címek naplózásra kerülnek a Felhasználó látogatásának rögzítése céljából. Az Adatkezelő ezen adatokat elemezve statisztikákat készít, például annak megállapítása céljából, hogy a webhely mely részét milyen gyakran látogatják a Felhasználók és alkalmanként mennyi időt töltenek ott.
Személyes adatok kezelésének jogalapja
Az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul, melyet a Felhasználók a honlapon való regisztrációkor adnak meg.
Bizonyos esetekben a megadott adatok körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok tehetik kötelezővé, amely tényről az Adatkezelő minden esetben külön értesíti az érintetteket.
A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a honlapon. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
Adattovábbítás, adatok megismerhetősége
A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa esetlegesen igénybe vett, az Infotv. szerinti Adatfeldolgozó(k) a hatályos jogszabályok szerint jogosultak. Harmadik személyek részére az Adatkezelő nem jogosult a Felhasználók semmilyen adatát sem kiadni, viszont jogosult más, kapcsolódó szolgáltatásáról elektronikus levél formájában tájékoztatni a regisztrált Felhasználókat.
A megadott adatok kizárólag a megrendelések teljesítése érdekében a Felhasználó által megadott étteremnek valamint az alvállalkozóként közreműködő személyek részére adható ki (pl. Google űrlapok, hosting szolgáltatói adatbázis, stb.), aki az Adatkezelőtől kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult a megrendelés teljesítéséhez szükséges mértéken túl felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni.
Az oldalakon található közösségi oldalak linkjei használatakor a közösségi oldal által ehhez szükséges adatokat vesszük át a közösségi oldal üzemeltetőjétől.
Felhasználó jogai
Az Adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenkor a hatályos jogszabályok szerint történik, amely jelenleg az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. Adatkezelő a Felhasználó kérésére bármikor írásban (e-mail útján), az ilyen típusú kérelem beérkezését követő 30 naptári napon belül tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezelés időtartamáról, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, hogy jogukban áll választani, hogy kinek engedélyezik személyes adataikat továbbítani. Az Adatkezelő a Felhasználó írásbeli kérésére erről is köteles szintén írásban tájékoztatást adni - hogy kinek, milyen célból kerülhet sor adattovábbításra -, annak érdekében, hogy a Felhasználó élhessen választási jogával, melyet írásban, (e-mail útján) tud megtenni.
 
Felhasználó jogosult a regisztrációkor megadott, illetve aktuálisan kezelt adatait bármikor módosítani, illetve kérni személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat). Ilyen típusú kérelem a Felhasználó részéről írásban (e-mail) érkezhet. Az Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti a Felhasználót.
 
A Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti adatai törlését - részben vagy egészben - szintén írásban, vagy e-mail útján elektronikus levéllel. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul köteles gondoskodni az adatkezelés megszüntetéséről - ezzel együtt a Felhasználó regisztrációjának törléséről - és törli a felhasználót, illetve adatait a nyilvántartásából.
 
Az adatok módosításához vagy törléséhez az Adatkezelő - azonosítás céljából - jogosult személyes azonosításra alkalmas igazolást kérni, vagy kérheti azt, hogy a Felhasználó a regisztráció során rendelkezésre bocsátott e-mail cím(ek)ről kérje az adatmódosítást.
A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen:
ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén
ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
törvényben meghatározott egyéb esetben.
 
Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 
Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, a Felhasználó - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
A személyes adatok vélelmezett jogsértése esetén a jogaiban sértett fél igényét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény irányadó rendelkezései szerint a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságon érvényesítheti, illetve Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:
 
Postacím: 1530 Budapest Pf. 5
Telefon +36(1)391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: www.naih.hu
Adatbiztonság
Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.
Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá, ne hozhassák nyilvánosságra, ne továbbíthassák, valamint azokat ne módosíthassák, törölhessék. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.
Adatkezelő megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.
Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre, vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.
Amennyiben Felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon más személyes adatait adta meg vagy egyébként a honlap használata során kárt okozott, az Adatkezelő az ebből eredő kárát jogosult a jogsértő személy felé érvényesíteni. Ebben az esetben az Adatkezelő minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.
Egyéb rendelkezések
Jelen Adatkezelési nyilatkozat az Általános Szerződési Feltételekkel együtt érvényes. Amennyiben a jelen Adatkezelési nyilatkozat bármely pontja érvénytelen volna, vagy azzá válna, az nem érinti a jelen nyilatkozat többi pontjának érvénytelenségét.
Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen Adatkezelési nyilatkozatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával a Felhasználó elfogadja a módosított tájékoztatót.
Jelen Adatkezelési nyilatkozatra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.
Elérhetőségek
Vállalkozás, vállalkozó neve: Király József E.V.
Székhely címe: 2764 Tápióbicske, Sági út 82.
E-mail címe: kajaguru@kajaguru.hu
Honlap url címe: https://www.kajaguru.hu
Vállalkozás telefonszáma: +36(30)97-22-333
Tárhely szolgáltató: DigitalOcean
Tárhely szolgáltató neve: DigitalOcean Inc.
Tárhely szolgáltató címe: 101 Avenue of the Americas 10th Floor, New York, NY 10013.
Tárhely szolgáltató email címe: contact@digitalocean.com
Adatkezelési Tájékoztató letöltése
Jelen Adatkezelési Tájékoztató letölthető a következő linkre kattintva: Adatkezelési Tájékoztató letöltése PDF formátumban


Kosár tartalma